2 มีนาคม 2562 กรมชลประทาน เร่งแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/67618

ที่ห้องประชุมชั่วคราวบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (ส่วนสิ่งแวดล้อม) สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเป้า และ หมู่ที่ 2 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)บ้านเป้า และ ราษฎรในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ได้แจ้งวิธีการและระยะเวลาการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เส้นทางคมนาคม และ การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะยาว โดยผู้รับจ้างจะเริ่มแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น โดยการปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ และ จะทำการซ่อมแซมถนน สะพาน ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และ ราษฎรในพื้นที่ รวมถึงจัดระบบรถน้ำขึ้นใหม่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ส่วนกรอบระยะเวลาการแก้ไขปัญหาได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน แจ้งให้ผู้รับจ้าง บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เร่งรัดการแก้ไขระบบบำบัด น้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เสียหาย โดยจะเพิ่มจำนวนหรือเที่ยวของรถน้ำเพื่อฉีดพรมถนนและต้นไม้ พืชผลทางการเกษตรบริเวณที่ติดขอบถนน ระยะเร่งด่วนจะสั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการทันที อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในระยะยาวจะให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ เป็นการทำงานร่วมกัน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ที่ปรึกษาควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และ ราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งจะเสนอแผนส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตามแผนสิ่งแวดล้อมของโครงการ สำหรับการดำเนินงานทั้ง 2 ระยะ ทางสำนัก ฯ จะเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป